ثبت لبخند‌های پشت ماسک

ثبت لبخند‌های پشت ماسک

شیوع کرونا خیابان‌های نیویورک را خالی کرد. چهره رهگذران هم با ماسک پوشیده شد. در این میان، یک عکاس نیویورکی تصمیم گرفت لبخند عابران ماسک زده را ثبت کند. لورا فیوکس هدفش این بود که به مثبت اندیشیدن مردم در این دوران سخت کمک کند. او همچنین به این نتیجه رسید که لبخند بیشتر از طریق چشم‌ها منتقل می شود. جزئیات را از زبان خود او بشنویم.