عروسی خوبان؛ فیلمی انتقادی که در دوران جنگ ساخته شد

عروسی خوبان؛ فیلمی انتقادی که در دوران جنگ ساخته شد

سینمای دوران جنگ در ایران با تولید زیاد آثار تبلیغاتی همراه بود. آثاری که در آنها سربازان ایرانی قهرمانانی شکست ناپذیر بودند که عراقی‌ها را به خاک سیاه می نشاندند. در آن دوران، تولید یک فیلم ضد جنگ که به مشکلات شدید یک رزمنده از جنگ برگشته می‌پرداخت، با سر و صدای زیادی همراه شد.

فرج بال افکن گزارش می‌دهد.