جیمزباند واقعی در آرشیو جنگ سرد لهستان پیدا شد

جیمزباند واقعی در آرشیو جنگ سرد لهستان پیدا شد

برای بیش از ۶۵ سال جیمز باند خوانندگان کتابها و بینندگان فیلمش را به هیجان آورد. کسی که به نمایندگی از ملکه ماموریت‌های فوق سری انجام می دهد. او واقعی نیست اما معلوم شده که ظاهرا یک جیمز باند واقعی هم وجود داشته است.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.