تجربه برادران پورناظری از همکاری با شجریان

تجربه برادران پورناظری از همکاری با شجریان

بعد از جریان انتخابات سال ۸۸ و اعتراض محمدرضا شجریان به نتیجه انتخابات شرایط کار برای این هنرمند دشوار شد و مدتی را در آمریکا گذراند. حاصل آن دوران همکاری با برادران پورناظری است و اجرا برای رادیو ملی آمریکا.

سهراب و تهمورس پورناظری درباره تجربه همکاری با شجریان می‌گویند.