نگاهی به سبک کار 'خسرو آواز ایران'

نگاهی به سبک کار 'خسرو آواز ایران'

محمدرضا شجریان از اواخر دهه چهل خورشیدی به برنامه گلهای رادیو ایران پیوست. استادان بسیاری هم داشت که در شکل‌گیری شخصیت آوازی او نقش موثری داشتند. از آن جمله می‌توان به احمد عبادی، عبدالله دوامی، نورعلی برومند اشاره کرد.

فرج بال افکن نگاهی گذرا کرده به سبک و سیاق آوازخوانی آقای شجریان.