صد سال موسیقی ایران؛ راز پیدایش پیش‌درآمد درویش خان

صد سال موسیقی ایران؛ راز پیدایش پیش‌درآمد درویش خان

موسیقی ایران، در طول تاریخ، فراز و نشیب های فراوانی داشته و آنچه امروز به دست ما رسیده هم در یک مجموعه به نام ردیف‌های موسیقی تدوین شده است. تحولات موسیقی ایران در دوران معاصر از دربار ناصرالدین شاه قاجار شروع شد و در ۱۲۸۵ خورشیدی همزمان با پیروزی مشروطیت به اوج خود رسید. گاردن پارتی‌ها و کنسرت‌ها در دوره مشروطه کاملا مد شده بود.

فرج بال افکن در یک مجموعه ده قسمتی رویدادهای مهم موسیقی را از آن زمان تاکنون بررسی کرده است.