صد سال بحث خط؛ چه خطی برازندۀ فارسی است؟

صد سال بحث خط؛ چه خطی برازندۀ فارسی است؟

از نخستین تلاش‌ها برای اصلاح و تغییر رسم‌الخط فارسی بیش از صد سال می‌گذرد، اما باب این بحث همچنان گشوده است. با ورود به عصر رایانه، این گفتمان کهن دوباره جان گرفته و دامن پهن کرده و هنوز هم هستند صاحب‌نظرانی که به شیوۀ میرزا فتحعلی آخوندزاده در اواسط سدۀ ۱۹ میلادی، با اشاره به مشکلات نوشتاری، از خیر دبیره فارسی گذشته‌اند و به ضرورت جایگزینی آن با خطی دیگر ایمان دارند. آن هم با وجود تاجیکستان؛ کشوری پارسی گو که تغییر خط را تجربه کرده است. و نه یک بار که دو بار. نتیجه چیست؟

داریوش رجبیان گزارش می‌دهد.