ديوارهای بی زمان در نقاشی های مهدی سحابی

مهدی سحابی

گالری گلستان ميزبان تازه ترين آثار نقاشی مهدی سحابی مترجم، نقاش و مجسمه ساز نامدار معاصر است.

اهل فرهنگ و ادب سحابی را از انتخاب های خوب برای ترجمه و ترجمه های روان و دقيق آثار ادبی اش می شناسند. او که در روزنامه نگاری هم دست به قلم و نگاه خوبی دارد در دهه هفتاد مجموعه هشت جلدی درجستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست، نويسنده سرشناس فرانسه را به فارسی برگرداند و رمانی را که پنجاه سال بود در فضای روشنفکری ايران از آن به عنوان يکی از ماندگارترين آثار ادبی جهان سخن گفته می شد، در دسترس اهالی فرهنگ قرار داد.

اما سمت و سوی آثار فرهنگی مهدی سحابی در ترجمه و روزنامه نگاری خلاصه نمی شود، سحابی نقاشی چيره دست و متفکر و مجسمه سازی قابل است و از چوب های بازيافتی و پرهای پرندگان، پرندگانی چشم نواز خلق می کند.

حرکت در محور بی زمانی

در تازه ترين نمايشگاه نقاشی مهدی سحابی 19 تابلو به نمايش گذاشته شده است. موضوع هايی که او برای نقاشی انتخاب می کند، همواره نو و مبتکرانه است. نمايشگاه ماشين های تصادفی او در اواخر دهه هفتاد هنوز در ياد هنردوستان است.

وی اين بار ديوارها و ديوار نوشته ها را موضوع کار خود قرار داده است.سحابی می گويد محور اصلی بی زمانی است. اما اين ديوارهای بی زمان نشانه هايی از گذشت زمان را نيز در بردارند.

بر ديوارها نقش شکسته سنگ چهره های باستانی، در کنار شعارهايی از دوران سی سال گذشته و ديوار نوشته هايی که همه ما در ديوارهای کوچه ها و خيابان ها می بينيم و بی اعتنا از کنارشان می گذريم. سحابی می گويد به دوره انتقالی صدها سال گذشته تا دوران جديد نظر داشته است.

او می افزايد خود ديوار جهت گيری خاصی دارد و همه چيز تويش است: از يادگاری نويسی تا عکس و تبليغ و شعار و...

سحابی معتقد است در طی زمان ديوار فی نفسه سياسی می شود و اين ديوار است که با بيننده ارتباط مستقيم برقرار می کند و مستقيم ترين مديوم در برابر چشمان رهگذران است.

مهدی سحابی می گويد نقاشی هايش را قبلا در ذهنش می سازد و بعد اجرا می کند. در عالم مجسمه سازی او فقط پرنده می سازد. می گويد: " از توی اشغال ها چوب جمع می کنم، بعضی وقت ها احساس می کنم تکه چوبی فرياد می زند که من قسمتی از يک پرنده ام."

وی تاکيد می کند کار هنری اصلا قابل انطباق بر کار سياسی نيست.

مهدی سحابی متولد بهمن 1322 در قزوين است. او ديپلم رياضی دارد و زبان فرانسه را به قول خودش در زندگی روزمره در خيابان های فرانسه فراگرفته است و نقاشی و مجسمه سازی بخشی جدی از وجه فرهنگی - هنری او هستند.

ديوارنوشته ها نوزدهمين نمايشگاه انفرادی سحابی است.

اين نمايشگاه تا پنجشنبه 10 بهمن در گالری گلستان ادامه خواهد داشت.

مطالب مرتبط