تلاشهای حکومتی برای بستن خانه سینمای ایران

یک نهاد زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران گفته فعالیت خانه سینما غیرقانونی است چون اساسنامه اش را به تصویب شورای فرهنگ عمومی نرسانده. خانه سینما اما می گوید موسسه ای غیردولتی و مستقل است که اساسنامه اش مطابق قانون ثبت شده. دعوای دست اندارکاران خانه سینما و دولت در حالی بالا گرفته که دو هفته دیگر قرار است دادگاه درباره سرنوشت این نهاد سینمایی صنفی تصمیم بگیرد.

مسعود آذر، بی بی سی، گزارش می دهد.