غذاهای نوروزی با نجمیه باتمانقلیچ

شب عید است واحتمالا شما الان دیگه دارید سبزی پلوو ماهی تون رو آماده می کنید... نجميه باتمانقليج، معلم و نويسنده کتابهای آشپزی حدود سی و پنج سال است که مشغول تحقيق درباره غذا و آموختن هنر آشپزیست. او در اين سالها با آشپزان محلی و سرآشپزان مشهور بين المللی همکاری کرده و کتابهای زيادی هم درباره آشپزی ايرانی نوشته. در گزارش سحر سپهری او می گوید که راز ورمز انتخاب غذاهای نوروز چیست.