بازدید از یادگاری های اعدام شدگان دهه شصت ایران

'امید نام من است' نمایشگاهی است از یادگاری های قربانیان اعدام های دهه شصت ایران که از ٢٠ اسفند ماه سال ۹۰ در خانه آنا فرانک شهر فرانکفورت آلمان افتتاح شده است