فیلم بم، شهر بی دفاع در آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.