اظهارنظر: 'گنگنم استایل' دو میلیاردی شد؛ یوتیوب ظرفیت بازدیدش را افزایش داد