پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایرانیان جنگجو و شاعر؛ موضوع نمایشگاهی از سلاح های دوران صفویه در هلند

ایرانیان، جنگجو و شاعر عنوان نمایشگاهی است که در موزه دنیا در روتردام هلند برگزار شده. نمایشگاهی از ادوات جنگی دوران صفویه که به تزئینات و طراحی آنها می پردازد. پژمان اکبرزاده سری به این نمایشگاه زده است.