پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جام جهان نما - به عبارت ديگر

22/11/2019

پخش برنامه به عبارت ديگرتلويزيون فارسى بى بى سى هر پنج شنبه از برنامه جام جهان نماى راديو