اظهارنظر: آیا حسن روحانی در پی گشایشی در صفحه شطرنج سیاست ایران است؟