اظهارنظر: مزدوران جنگی در نبردهای خاورمیانه؛ از کلمبیا تا پاکستان