گزارش دیوان محاسبات ایران: فقط چهارصد نفر "حقوق غیر متعارف" گرفته اند

گزارش دیوان محاسبات ایران: فقط چهارصد نفر "حقوق غیر متعارف" گرفته اند

دیوان محاسبات ایران می گوید از بین حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی، پارسال حدود ۴۰۰ نفر ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته اند. بیشتر این مدیران در شرکتهای وابسته به وزارت نفت، بهداشت، بانک مرکزی و بانکها و بیمه ها بوده اند. گزارش دیوان محاسبات نتیجه تحقیقی است که به درخواست مجلس انجام شده. افشای فیشهای حقوقی بعضی مدیران دولتی و به بحرانی برای دولت حسن روحانی به نام حقوقهای نجومی بدل شد.

امیر پایور گزارش می دهد.