شرکت نفتی 'بی پی': از آمریکا برای فعالیت در میدان گازی ایران اجازه گرفته ایم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بی پی: از آمریکا برای همکاری با ایران اجازه گرفته‌ایم

شرکت نفتی «بی پی» می گوید از وزارت دارایی آمریکا مجوز گرفته تا فعالیت در میدان مشترک گازی با ایران را در دریای شمال از سر گیرد. ایران پیش از انقلاب اسلامی ۵۰ درصد این میدان گازی را خریده بود و همزمان با تحریم‌های هسته‌ای ایران فعالیت این میدان گازی مشترک متوقف شده بود. فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد.