ایران: تصمیم نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی گامی به جلوست

ایران: تصمیم نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی گامی به جلوست

دولت ایران امیدوار بود از فهرست سیاه نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی بیرون بیاید اما اتفاقی که افتاد، تعلیق اقدامات تنبیهی برای یک سال دیگر بود. به همین دلیل، تهران میگوید این تصمیم، گامی به جلو اما ناکافی است. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF گفته ایران در مبارزه با پولشویی پیشرفت داشته ولی باید در قوانین و نظام بانکی و مالی اصلاحات بیشتری انجام دهد. بعضی معتقدند اقدامات ایران برای گسترش روابط با بانکهای بین المللی کافی است. اما شماری دیگر از کارشناسان میگویند تا نام ایران در این فهرستِ سیاه هست این اتفاق نمی‌افتد. گزارش امیر پایور را ببینید.