تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه 'گروه ویژه اقدام مالی'

تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه 'گروه ویژه اقدام مالی'

وزارت اقتصاد ایران می‌گوید نام این کشور باید از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج می‌شد، ولی تعدادی از کشورها به رهبری آمریکا اجازه ندادند. وزارت اقتصاد ایران امیدوار است با اصلاحات قانونی و بانکی، ایران تا چهار ماه دیگر بطور کامل از فهرست سیاه خارج شود. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، تا ماه ژوئن به ایران فرصت داده تا اقدام‌های خود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تکمیل کند. امیر پایور گزارش می‌دهد.