تحریم نفت ایران و اثرش بر اقتصاد

تحریم نفت ایران و اثرش بر اقتصاد

به صفر نزدیک شدن فروش نفت ایران آثار مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد این کشور دارد. نفت و گاز مهمترین منابع درآمد ایران‌اند و محدود شدن صدور آنها تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. پیامدهای این محدودیت، احتمالا بعد از چند ماه در زندگی مردم ایران احساس خواهد شد، اما نشانه های آن از همین حالا دیده می‌شود.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.