طرح احداث راه آهن بین روسیه و آمریکا

مقامات روسیه بتازگی از طرح احداث یک تونل که می تواند روسیه و آمریکا را به هم متصل کند، حمایت کرده اند. بر اساس این پیشنهاد، چنین خط آهنی از تنگه برینگ می گذرد و طول آن معادل ۱۰۵ کیلومتر است.

برای محقق شدن این طرح، روسیه باید ۴۰۰۰ کیلومتر راه آهن جدید بسازد و علاوه بر آن ۲۰۰۰ کیلومتر راه آهن نیز باید در آمریکا احداث شود.