اظهارنظر: هشدار در مورد عواقب 'توقف ۲۵ روزه واردات به ایران'