اظهارنظر: دو میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در ایران حذف شدند