پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران اقتصادی یونان؛ تنش در آتن، آرامش در بروکسل

امروز وزرای اقتصاد کشورهای منطقه پولی یورو، دور هم جمع شده اند تا در مورد وضعیت پیچیده مالی یونان، تصمیم بگیرند. یکی از خواسته های این کشورها از یونان، سختگیریهای بیشتر مالیاتی بود. پس از دو روز پرتنش، نخست وزیر چپگرای یونان دیشب توانست موافقت پارلمان را برای تغییر ساختار مالیاتی و بازنشستگی جلب کند و وزیر اقتصادش را امروز با دست پر به بروکسل بفرستد.

پناه فرهادبهمن گزارش می دهد.