BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:18 گرينويچ - چهارشنبه 19 نوامبر 2003
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
پيش نويس قطعنامه عليه وضعيت حقوق بشر در ايران

گزارش های رسيده حاکی از آن است که کانادا پيش نويس قطعنامه ای را به سازمان ملل ارائه کرده که در آن ايران متهم به زير پا گذاشتن حقوق بشر شده است. گفته می شود که اين اتهامات می تواند فشار بين المللی را بر ايران افزايش دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۹ کشور ديگر - از جمله آمريکا - از چنين قطعنامه ای حمايت کرده اند.

برخی از کارشناسان معتقدند پرونده ديگری که در آينده نزديک عليه ايران گشوده خواهد شد، ‌‏مسأله "حقوق بشر" است و ‏احتمال دارد اروپا و آمريکا در اين مورد خط‌ ‏مشی مشترکی را اتخاذ کنند.

"داوود هرميداس باوند" استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بين‌‏المللی به خبرگزاری ايلنا گفته است که نوعی همکاری سيستماتيک در اين مورد ميان اتحاديه‌‏اروپا، آمريکا و ‏حتی روسيه و ژاپن پديدار شده و همگی آنها بر آنند که در آينده نزديک ‌‏مسائل ايران را به حقوق‌‏بشر ربط دهند.

وی در گفتگوی خود افزوده است که کشورهای اروپايی سعی دارند تا مواضع خود را موضع جامعه جهانی جلوه دهند و اين شيوه در واقع عصاره ديپلماسی اروپايی‌‏هاست.

آقای باوند در توضيح اين مطلب گفت: اروپايی‌‏ها به‌‏جای اينکه خودشان مستقيما با ما برخورد کنند، ‌‏ايران را با جامعه جهانی مواجه می‌‏کنند و از مکانيزم‌‏های بين‌‏المللی مثل شورای امنيت سازمان‌‏ملل يا شورای حکام برای فشار بر ايران بهره می‌‏گيرند.

منابع ديپلماتيک گفته اند که انتظار می رود در هفته جاری يک رای گيری در اين زمينه در کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شود.

از سال ۱۹۸۰ کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، که در ژنو مستقر است، همه ساله قطعنامه هايی در محکوميت وضعيت حقوق بشر در ايران تصويب کرده است، ولی سال گذشته چنين اتفاقی نيافتاد.

اقدام کانادا در تهيه اين پيش نويس چهار ماه پس از مرگ زهرا کاظمی، روزنامه نگار عکاس ايرانی-کانادايی صورت می گيرد که در حال بازداشت در تهران در اثر ضربه مغزی کشته شد.

گزارش ها حاکی است که موضوع مرگ زهرا کاظمی در پيش نويس قطعنامه پيشنهادی کانادا مطرح نشده است، ولی در اين سند ايران به "ادامه وخامت وضعيت آزادی بيان و عقيده" متهم شده است.

در اين متن پيشنهادی از حکومت ايران خواسته شده تا به"همه انواع تبعيض" عليه اقليت های مذهبی پايان دهد.

در اين پيش نويس در عين حال از همکاری ايران با "آمبئی ليگابو"، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه آزادی بيان و عقيده که در هفته های گذشته به ايران سفر کرده بود، استقبال شده است.

وی قرار است گزارشی درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تهيه کند.

نظر شما در اين زمينه چيست؟ به نظر شما آيا فشارهای بين المللی در زمينه وضعيت حقوق بشر بر ايران افزايش خواهد يافت؟ نظر خود را در اين مورد اين مطلب با ما در ميان بگذاريد تا در روزهای آينده در همين صفحه منتشر شود.

----------------------------------------------------

گزیده ای از دیدگاه های شما:

فشارهای بين المللی بر حکومت ايران در رابطه با وضعيت حقوق بشر موضوعی تازه نيست. ملت ايران شاهد اينگونه فشارها در دوران حکومت پهلوی ها نيز بوده است و در هيچ موردی اين گونه فشارها نتوانسته مواضع ديکتاتوری و استبدادی حکام ايران را تغير دهد. کشورهای جهان اساساً و عميقاً به مسائل حقوق بشر در ساير کشورهای جهان توجه خاصی نشان نخواهند داد مگر اينکه مسائلی نظير منافع اقتصادی و امنيتی برای آنان ملحوظ باشد. که در چنين شرايطی برای برخورداری از اين منافع، ازدريچه تازه بازگشوده شده و سست بنياد حقوق بشر در شکم سازمان ملل وارد عمل می شوند تا بتوانند به هدف اصلی خوددست يابند. تنها چيزی که در اين ميان ميتواند برای ملت ايران ارمغان ناچيزی بياورد، تحرک حس مقاومت و مبارزه و افزايش مخالفت هابر عليه حکومت موجود و دسترسی به نوعی آزادی های محدود است. لازم به ذکر اين نکته است که با توجه به خصوصيت های قومی و منطقه ای ايران، ماداميکه ايرانيان ابرام در حفظ سنت های ديرينه مبتنی بر شاهی و پادشاهی و بدنبال آن اسلامی مبتنی بر ولايت فقيهی مينمايند هيچگونه حرکت دموکراتيکی نميتواند در ايران حتی اگر فشارهای بين المللی نيز افزايش يابد راهی برای خروج از استبداد و احقاق واقعی حقوق انسانی آنان باشد. عدنان جامعی - فلوريدا

مطمئنا زمانی که از دست مردم به علت فشارهای زياد کاری برنمی آيد اين کشورهای پيشرفته هستند که بايد به فکر انسانها باشند. در ايران ساده ترين حقوق اجتماعی انسانها ناديده گرفته می شود.يک ايرانی حق انتخاب پوشش خود را ندارد. يک ايرانی حق انتخاب دين ندارد. چون زاده ی انسانهای مسلمانی است پس مسلمان است. و اگر از اسلام برگردد بايد سنگسار شود. يک پدر ايرانی مالک فرزند است. چنانچه پدری فرزند خود را بکشد، مادر امکان شکايت ندارد. صاحب دم نيست. يک زن ايرانی نيمی از حقوق يک مرد ايرانی را که اکثر حقوق انسانی را ندارد، داراست. يک زن ايرانی مجبور است پوشش اسلامی داشته باشد چه مسلمان باشد چه نباشد. يک ايرانی فقط می تواند به سايت هايی که دولت اجازه داده، وارد شود. يک مرد ايرانی چنانچه سربازی نرفته باشد، هيچ چيز ندارد. يک ايرانی حق استفاده از تکنولوژی را ندارد. چنانچه آنتن ماهواره ی شما را پيدا کنند... يک ايرانی انسان به حساب نمی آيد. فرانک - تهران

در ايران ابتدايی ترين حقوق مردم توسط دولت دين سالار پايمال می گردد مردم ايران اميدوار هستند که فشار جامعه بين المللی به استبداد مذهبی در ايران پايان دهد. جامعه جهانی در مقابل کل بشريت مسئول است و نبايد در مورد حقوق بشر ساکت بماند. سيروس - يوته بوری

قوانين ناب اسلام و قران هنوز وارد سيستم قضايی و عدالتی ما نگشته است. من قبول دارم که هنوز تعاريف درستی از آزادی با توجه به فرهنگ اصيل ايران زمين و دين ناب اسلام ارائه نگرديده است و اين مسئله باعث بروز تبعيض های و از بين رفتن حقوقی برای ساکنان ايران زمين گرديده است. ولی من به هيچ وجه آزادی های کشورهای غربی را قبول ندارم و اعتقاد دارم آنها نيز در تعريف آزادی و حکومت داری به بيراهه رفته اند. من دوست دارم اصلی مسائل اين کشور که همانا فقر اقتصادی و جهل آگاهی مردم از بين بروند. تا زمانی که اين مسائل باشند از عدالت و قسط قاصله خواهيم داشت و آزادی تنها يک اثر کوچک و نا چيز از عدالت است. اين خود مردم هستند که بايد به دنبال عدالت و پس از آن آزادی همراه با اخلاق و منطق باشند. مهرداد - کرمانشاه

کاملا مشخص است که اين هم از نفوذ صهيونيزم در اينجا عليه ايران نشات می گيرد. کسی منکر خلاف دولت ايران نيست بلکه صحبت از سياسی کاری و نديدن جنايات اسراييل است.اگر ايران متهم است پس صدای کانادا عليه هر نوع نقض حقوق بشر در ايد. يک بام و دو هوا نميشود. شاهين - تورنتو

شايد عده ای گمان کنند که می توان مانند قطعنامه سازمان انرژی هسته عليه ايران حکومت را در زمينه های ديگر نيز عقب راند. اما اين غير ممکن است چون بحث حقوق بشر بحثی است که حکومت به آن اعتقاد دارد و حيات خود را در گرو اجرا نکردن آن می داند مانند دمکراسی که اگر روزی اين حکومت آن را عملی سازد وجود خود را به چالش کشيده است و غير ممکن است حکومت حتی با فشارهای بين المللی در مورد حقوق بشر و مسائل اين چنين کوتاه بيايد. حسين - بندر عباس

کانادا به جای اينکه از ان طرف دنيا برای ايران تعيين تکليف بکند تضييع حقوق بشر درامريکا را ببيند وضعيت سياهپوستان وسرخپوستان امريکا را مد نظر داشته باشد ويا نسل کشی اسراييل را ببيند اينکه رعايت قوانين شرعی دين رسمی يک کشور را نقض حقوق بشر اعلام کند کار خنده داری است. اصغری - اردبيل

به نظر بنده حقوق بشر ايران به هيچ کشور و دولتی جز ايران ربط ندارد و پرتقال بايد به وضع مردم خود برسد تا حقوق بشر ايران. با تشکر از خبر گزاری BBC که اجازه نظر خواهی را به مردم ايران داده. علی واعظی - زنجان

قطعا اين امر با انگيزه های سياسی صورت ميگيرد. اگر کانادا صداقت دارد ابتدا عليه اسراييل قطعنامه ای پيشنهاد دهد. اروپا نيز در اين موضوع دل آمريکا را بدست می آورد. آمريکا نيز دست آويز ديگری برای شانتاژ پيدا ميکند. مهران - تهران

البته حقوق بشر در ايران ناديده گرفته می شود ولی اين قطعنامه و قطعنامه های نظير آن چه کمکی می تواند به مردم ايران بکند. حکومتی که ارزشی برای ملت و وجهه جهانی ايران نمی گذارد مسلما زير بار چنين قطعنامه هايی هم نمی رود. حامد - رشت

وقتی خود مردم حقوق هم ديگر را رعا يت نميکنند پس ميخواهيد اين دولت بيگانه در ظاهر خودی ( محافظه کاران) دلشان بسوزد!!! اگر کسی گناهی شخصی انجام دهد و به کسی آزار نرساند و موجب اعتراض کسی نباشد خداست که حق دارد از او جواب پس بگيرد بنده خدا نمی تواند و حق ندارد در حقو ق شخصيه ديگری دخالت کند... امير - اصفهان

همه کشور های غربی مخالف ايران وسياست های ان هستندو فقط به فکر تخريب چهره اسلام وايران هستند! بنيامين - قزوين

وقت ان نرسيده که مردم ايران چشم به راه حلهای فرا مرزی بدوزند و اين مسله باعث سواستفاده نظام ايران شده و طيف وسيعی از اپوزسيون داخل نظام کما کان بر اين باورند که می توان اصلاحات را از درون اغاز کرد که اميدوارم اينگونه بشود اما متاسفانه کو چشم بصيرت. البته مردم ايران در بيگانه ستيزی يد طولای دارند و اهميت اين اتهاما ت فقط به اين است که در وقت بسيار حساس منطقه ای بر انگيخته شده. بنده اميد وارم سردمداران نظام ايران برای اين معضل چاره انديشی کنند و بهانه را از دشمن بگيرند انشاالله... حيران - قم

اين اقذامات بی نتيجه است چون منافع غرب برتر از همه اين فعطنامه هاست. ۲۴ سال است که حقوق بشر به سبکی در ايران پايمال ميشود که نظير ان را ميشود در کشورهای کمتری پيدا کرد. حالا به خاطر قتل تاسف بار مرحوم خانم کاظمی همه به فکر حقوق بشر در ايران افتاده اند. همين کانادا چند زمان ديگر اگر مورد استفاده ای بوجود بيايد به دستبوس اقا هم ميرود. قدرتی که اين ها را اورد در صورت لزوم ميبرد و يک دست نشانده ديگری مياورد. پس مطمئن باشيد که هيچ اتفاقی نخواهد افتاد. دکتر علی - اتريش

ايران يک زندان بزرگ است و تنها اين حرفها برای يک زندانی می تواند مايه دلگرمی باشد اما نمی تواند باعث آزادی باشد اما هميشه يک محکوم يک ادم زجر کشيده دوست دارد ديگران نيز از اين درد باخبر باشند. کاشکی يک رفراندوم در مورد حقوق بشر در خود ايران برگزار می کردند تا بدانيد حقوق بشر چيست وقتی بزرگان علم حقوق ما مثل دکتر مهربور صحبت از حقوق بشر اسلامی ميزند، از يک حکومت اسلامی انتظارات زيادی نمی توان داشت. رسول - اصفهان

اين مسئله يک وظيفه انسان دوستانه است. از آنجا که حقوق بشر و مطالبات آزاديخواهی انسانی هيچ مرزی نميشناسد و لطمات حکومت تروريستی و ضد بشری دامنگير همه جوامع بشری شده و خواهد شد لذا فشارهای بين المللی وهر ازاديخواه و بشردوستی بر ايران ضروری و لازم ميباشد. بر دنيا پوشيده نيست که ملت ايران در پی ۲۵ سال از حداقل حقوق انسانی بی بهره بوده و حاکمان هر صدای حق طلبانه ای را با شکنجه اعدام و سنگسار پاسخ داده اند. بديهی است که فشارهای بين المللی گام موثری ست در جهت ارج نهادن به ارزشها و حقوق انسانی سرکوب شده ملت ايران. و طبعا رفراندم پيشنهادی اپوزوسيون ايران با نظارت نمايندگان سازمان ملل خواست همه ملت ايران و جامعه جهانی ست. حسين - استکهلم

مطمئنا کانادا به فکر وضعيت مردم ايران نيست! بلکه فقط می خواهد از ايران انتقام بگيرد. سوگند - دانشجو از ايران

بايد قبول کنيم که اين يک کار کاملا سياسی است و کاناداييها و در کل غربيها عاشق چشم و ابروی ملت ايران نيستند که برای آنها دل بسوزانند. نهايتا دولت کانادا بابت اين اقدام بيشترين ضرر اقتصادی را خواهد ديد. آيا سيستمداران کانادايی اينقدر خام اند؟ م.س - تبريز

در ايران ابتدايی ترين حقوق مردم توسط دولت دين سالار پايمال می گردد. مهرداد - تهران

وقت آن رسيده که به اختناق در ايران خاتمه داده شود. آرشيا - برمپتون

مردم ايران اميدوار هستند که فشار جامعه بين المللی به استبداد مذهبی در ايران پايان دهد. مهرداد -تهران

باعث تاسف است که فقط در مورد تبعيض عليه اقليتهای مذهبی صحبت شد در صورتی که بيش از ۹۵ درصد از همه ايرانيان از اين تبعيض ها رنج ميبرند. داريوش - تهران

من اميدوارم که اين فشارها افزايش پيدا کند. جامعه جهانی در مقابل کل بشريت مسئول است و نبايد در مورد حقوق بشر ساکت بماند. بدون شک سکوت جامعه جهانی پيامدهايی در بر خواهد داشت که نمونه بارز آن حملات ۱۱ سپتامبر است. البته اين نگاه بايد جامع و بدون تبعيض باشد. جامعه جهانی نبايد در مورد نقض حقوق بشر در ساير جوامع نيز سکوت کند. به عنوان مثال نقض حقوق فلسطينی ها. روئين روشن بين - رشت

اين بهترين موضع گيری عليه حکومت خودکامه جمهوری اسلامی است. رفراندوم زير نظر سازمان ملل متحد بايد بخش بعدی کار باشد. متاسفانه اتحاديه اروپا بيشتر به منافع اقتصادی خود چشم دارد تا حقوق بشر. اميد که پس از صدور اين قطعنامه سيل موافقتنامه های اقتصادی با ايران بنيان حقوق بشر در ايراد راسست ننمايد. علی - تهران

کشورهای غربی طرفدار مردم ايران نيستند. نادر - هلند

فقط به خاط اسرائيل است که دولتهای غربی با جمهوری اسلامی مخالفت می کنند. مهفم - تهران

حاکمان ايران حقوق بشر را قبول ندارند و هيچ حقی برای مردم قايل نيستند. علی - بانکوک

تنها راه برگزاری رفراندوم است آن هم زير نظر ناظران بين المللی. فرخ - مشهد

متاسفانه سالهاست قطعنامه های حقوق بشرپيرامون وضعيت اسف بار زير پا گذاشتن حقوق بشر در ايران صادر شده ولی با نيشخند مسئولين جمهوری اسلامی ايران به فراموشی سپرده ميشود. سال بعد و سال بعد و اکنون ۲۵ سال از حکومت روحانيون افراطی در ايران ميگذرد و داستان همچنان ادامه دارد. به عقيده اينجانب حکومت فعلی در ايران حاضر به پذيرش کليه خسارتهای اقتصادی ناشی از اين روند بوده ليکن حاضر به تغيير سريع در سياستهای خود نخواهد بود مگر کاملا احساس خطر نمايد و در آخرين ترفند چهره سياسی و اجتماعی رژيم را مطابق با خواسته های ملی و بين المللی در آورد که اکنون ميتوان با نگاه به مبارزه رژيم به مفاسد اقتصادی از سوی رهبری به اين نکته پی برد که زنگهای خطر در کاخ حاکمان جمهوری اسلامی به صدا در آمده است. فرامرز - اصفهان

حقوق بشر حربه ای است که از زمان مبارزات انتخاباتی کارتر رئيس جمهور اسبق آمريکا وارد محافل سياسی شده و اينک هرچند در برخی موارد و در مورد پاره ای از کشورها نقض حقوق بشر واقعيتی انکار ناپذير است اما در اغلب موارد يک حربه سياسی در کشورهای صاحب قدرت عليه کشورهای ديگر است. در مورد ايران نيز ضمن قبول اين نکته که برخی موارد نقض حقوق بشر وجود دارد ولی بايد دانست بردن قطعنامه به شورای امنيت و سازمان ملل و يا افزايش فشارهايی ازاين دست نه تنها دردی را دوا نميکند بلکه باعث واکنشهای انفعالی شده و احتمال اخذ نتيجه مثبت از آن به نظر من چندان محتمل نميباشد. بايد دانست هر چند غربی ها خود را پيشرفته ترين مردم دنيا خيال ميکنند ولی مردم ايران و خيلی نقاط ديگر دنيا هم دست کمی از آنها ندارند و حتی از نظر فرهنگ وتمدن (البته اگر معنی تمدن را فقط ماشين آلات ندانيم) از بسياری از غربيها پيشرفته ترند. در اين ميان مردم ايران هرچند محدوديتهايی را که با آن مواجهند را نمی پذيرند ولی نگاهشان به غرب نيز بعنوان احياگر حقوق بشر همواره با ترديد توام است و آنرا حربه ای برای دستيابی به مطامع اقتصادی از سوی غربی ها مينگرند و آنها را در ادعايشان صادق نمی يابند. يک مثال خيلی بديهی مخالفت دولت فرانسه با آزادی زنان مسلمان در استفاده از حجاب است که واقعا به عقيده من برای کشوری که مهد تفکر و فرهنگ لااقل در سده های اخير در کل دنيا ميباشد اينگونه برخورد با چنين مسئله ای هيچ توجيهی ندارد و نقض آشکار حقوق بشر به شمار ميرود.حال آنکه غيراخلاقی ترين کارها در يک جامعه بشری (همجنس بازی) تحت لوای آزادی حقوق بشر از قبح می افتد. م.ا.ا - تهران

با فشار بين المللی می توان رژيم ايران را به پذيرفتن واقعيت جهانی وادار کرد. سيامک - ونکوور

کشورهايی همچون آمريکا و دوستانش که خود در داخل و خارج کشور خود با مشکل نقض مکرر حقوق بشر و حقوق حيوان مواجه هستند حق اظهار نظر و اعمال فشار به کشور ديگری را ندارند حتی اگر آن کشور ناقض حقوق بشر باشد. به نظر من به جای اينکه دولتهايی همچون کانادا و آمريکا بدنبال نقض حقوق بشر در ايران بگردند خود را به حماقت و کوری نزده و نقض روزمره حقوق بشر در فلسطين را مشاهده کنند. م - تهران

اين مسئله حتما پيش می آيد و من از اين بابت خيلی خوشحال هستم. محمد - آلمان

محکوم کردن ايران بسيار خوب است. اميدوارم دولت انگلستان جلوی آن را نگيرد. رضا - کاليفرنيا

من صد در صد از اقدامات دولت کانادا حمايت می کنم. داريوش - ونکوور

يهودی های قدرتمند کانادا و آمريکا قصد سرنگونی حکومت ايران را دارند. علی - مونترآل

اين بهترين چيزی است که ممکن است برای ايران پيش بيايد. عليزاده - هانوفر

مقامهای بالا از اين واقعيت به خوبی آگاه اند که زمان برعکس خواسته آنان در حرکتند ولی بعيد به نظر ميرسد که به خواسته جهانی زانو بزنند. چون خيلی از موازين بين المللی از نظر آنان خلاف اسلام محسوب می شوند. با اين حال از يک طرف فکر ميکنند از دين نگهداری نکرده اند و از طرف ديگر منافع خود شان را از دست ميدهند. برای آنان فرقی هم نمی کنند چه بلاهای سر مردم بی دست و پا ميايند. علی شريفی - تهران

حقوق بشر درد مشترک همه بدون توجه به ارزشهای اعتباری نظير مرزها و حاکميت ملی است اميدوارم نقض حقوق بشر عاملی برای اقدام مشترک نيروهای داخلی و خارجی برای تسليم استبداد باشد. محمودی - مراغه

فشارها افزايش خواهد يافت و اميدوارم اينگونه باشد در آن صورت صلح جهانی کمتر تهديد خواهد شد و ايران عضو موثر جامعه جهانی خواهد بود، اگر حقوق بشر در ايران محترم باشد و اروپای سوداگر به معاملات پر سود به بهای رنج مردم ايران نينديشد. فرهاد - تهران

مردم ايران به نوعی از سازمانهای بين المللی قطع اميد کرده اند. سالهاست که در ايران حقوق بشر به بدترين شکل ممکن پايمال ميشود و تقريبا هر سال سازمان ملل از طريق کمسيون حقوق بشر در مورد ايران قطع نامه ای صادر ميشود که مردم ايران کمترين اثری از چنين قطع نامه هايی مشاهده نميکنند. بايد گفت تا وقتی سازمان ملل دارای يک اهرم قوی در جهت اعمال قطع نامه خود نيست. سازمان ملل و تمام کمسيون های تابعه برای آزادی خواهان ايران فقط حکم يک بلندگو را دارند و لاغير. ايرانيان تا کنون از اين تريبون مسئله اعدامهای سالهای ۶۱-۶۲ و ۶۷-۶۸_ قتلهای ! زنجيره ای_ زندانيان سياسی_ بستن روزنامه ها_ و دستگير کردن روزنامه نگاران_ تبعيض نسبت اقليتهای مذهبی بخصوص بهايی_تبعيض نسبت به زنان_ اجرای حدود قرون وسطايی شرعی مثل سنگسار و قطع دست و پا ... و هزاران مشکل ديگر را برای جهانيان اشکار ساخته اند. ولی اين فقط يک روی سکه است چون اينها مشکلاتی است که برای شنونده بين المللی قابل درک است. اما کسی که تصوری از زندگی در يک کشور اسلامی را ندارد نخواهد فهميد قوانين دست و پاگير اسلامی در ايران هر روز باعث خورد کردن شخصيت صدها بلکه هزارن جوان ميشود. هنوز نوع لباس و رفتار يک ايرانی زير ذره بين است و صدها مسئله اين گواه که شرح ان در سازمان ملل تاثيری بر شنونده ای که درکی از زندگی در لوای يک حکومت اسلامی ندارد نخواهد کرد ولی از طرفی هر روز حقوق اساسی ميليونها ايرانی را پايمال ميکند. به عنوان شهروند ايرانی آزادی خواه از هر قطع نامه ای که به نفع بهتر شدن حقوق بشر ايرانيان باشد استقبال ميکنيم. ولی در اين حال اين غم بزرگ را در سينه داريم که تا چند فروهر و کاظمی ديگر بايد از بين بروند و جوانی باطبی ها ضايع شود تا جهان ناله ميليونها مردم ايران را بشنود و جدی بگيرد. امير - تهران

-------------------------------------

بايداز كشور كانادا و اجماع جهاني براي زير فشار قرار دادن جمهوري اسلامي قدرداني كرد جمهوري اسلامي ناقض ابتدايي ترين حقوق انساني است. محمد - ونکوور

من به عنوان يک ايرانی آنچه برايم مهم است اين است که حکومت ايران دست از ديکتاتوری بردارد. من نه به اروپاييها اعتماد دارم و نه به آمريکاييها، اما وقتی می بينم که هموطن من که بر من حکومت می کند از هيچ جنايتی فروگذار نيست و منافع شخصی را برمنافع ملی ترجيح می دهد، می گويم ديگی که برای من نجوشه می خوام... ما فقط می خواهيم آزاد باشيم. در آن صورت نه اسراييل برای ما خطری است نه آمريکا چون با وجود آزادی می توان حقايق را بيان کرد و مردم به صورت خودکار نسبت به خطرات احتمالی آگاهی پيدا می کنند. محمد - توکیو

آنها واقعا در توهم هستند و فکر ميکنند که در کوتاه مدت ميتوان دموکراسي ايجاد کرد حال آنکه شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي اجازه رو نميدهد و فرايند دموکراسي به زمان طولاني نیازمند است. زيرا اطلاع رساني به قدر کافي به جامعه رسوخ نکرده و فشار تنها وضعيت را بحراني خواهد کرد و اگر کسي معني دمکراسي به مفهوم عام را بفهمد آن وقت ميتوان اميدوار بود که دمکراسي به حداکثر ممکن برقرار شود. ما با روحانيوني مواجه هستيم که نگاه بدبينانه اي به دمکراسي دارند. پس قبل از هر چيز بايد جامعه ايران درک کرد و بعد به سراغ دمکراسي رفت زيرا جامعه ايران با جامعه غرب فرق دارد و يک سري از ملاحظات فرهنگي در آن وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است. بهروز - اصفهان

به نظر من جهان غرب با فشار و ترغيب امريكا هر كاري كه در جهت فشار آوردن به ايران باشد انجام خواهد داد. البته من فكر نميكنم كه نگراني آنها واقعا مسئله حقوق بشر يا دموكراسي ومسائلي از اين قبيل باشد. زيرا اگر اينچنين بود در نقاط مختلف دنيا از جمله فلسطين وبعضي از كشورهاي همسو با غرب (از لحاظ سياسي) كه موارد نقض حقوق بشر و ناديده گرفتن آزاديهاي اوليه مردم به مراتب بيشتر از ايران است بايد با برخورد شديدتر دنياي غرب مواجه ميشدند. اما در عمل چنين چيزي ديده نميشود. به دليل اين رفتارهاي دوگانه وتبعيض آميز غرب درمورد مسئله حقوق بشر در ايران تعداد افرادي كه به سياستهاي كشورهاي غربي در اين زمينه اعتماد داشته باشند بسيار كم است. مهدی مطهر - اصفهان

بعداز شكست امريكا و اسراييل در پروژه اتهام توليد سلاحهاي هسته اي به ايران و نااميد شدن آنها از آژانس، پروژه بعدي خود را آغاز كردند و آن هم “عدم رعايت حقوق بشر” در ايران است و كانادا با كمال سادگي در نقش پيش مرگ آنها وارد صحنه شده است اين در حالي است كه افكار عمومي جهان امريكا و اسراييل را بزرگ ترين ناقضان حقوق بشر مي دانند و بزرگ ترين جنايات جنگي در فلسطين به دست اين دو كشور انجام ميشود. سعید - یزد

درايران آزادي ها مشكلات زيادي دارد ولي اين مشكلات در همه كشورهای وابسته مثل اسرائئل وعربستان وكويت وجود دارد. خوبست براي همه مردم دنيا فكري كرد اول از همه هم اسراييل. مهدی - تهران

مردم ایران به خاطر نداشتن حداقل حقوق بشر و نبودن حداقل رفاه رنج می برد. جامعه جهانی باید احساس مسئولیت کند و دست به اقدامی بزند. مرضیه - اراک

اگر صدور اينگونه قطعنامه ها همراه با اهرمهاي اجرايي به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران منجر گردد بسيار خوب است. در غير اين صورت آيا طي اين 20سال گذشته فقط به صرف صدورقطعنامه هاي بي خاصيت چه اميدی به مجامع بين المللي مي توان داشت ؟ ساسان - تهران

پیگیری حقوق بشر در ایران از سوی نهادهای بین الملی بسیار مفید است. مردم ایران از هوش سیاسی بالایی برخوردار هستند پس میتوان از راهکارهای مدنی مانند رفراندمی با نظارت مستقیم سازمان ملل به نتیجه مطلوب رسید. به نظر من نهادهای بین الملی باید در راستای این خط مشی به مردم ایران کمک کنند. ماندانا - اهواز

من و تمامي هموطنانم بارها و بارها شنيده ايم كه سازمان ملل در مورد رعايت نشدن حقوق بشر در ايران اعلاميه و قطعنامه صادر نموده است و بلافاصله پس از مدتي كوتاه بدست فراموشي سپرده مي شود. سئوال اين است كه مگر سردمداران حكومت ايران باور دارند كه مشتي انسان در ايران زندگي مي كنند؟ متاسفانه تا به حال هيچ دولتي پيدا نشده كه بخاطر ظلمي كه به ملت ايران مي شود با حكومت ايران دربيفتد. ما نمي دانيم كه چگونه دولتهایي که دم از حقوق بشر مي زنند چشم خود را بر واقعيات ايران مي بندند. ابتدایي ترين حقوق انساني در ايران رعايت نميشود. حتي به اندازه حيوانات نيز براي ما آدمها ارزش قائل نيستند. شهرام - تهران

فشار بين المللي عليه جمهوري اسلامي براي ایجاد تحول در بخش مهمي از سردمداران كه سياست فشار در داخل و كنار آمدن با خارج را پيشه كرده اند، ضروري است ولي اين فشار بايد كاملا هدفمند بوده و فقط صوري نباشد. بابک - تهران

نقض حقوق بشر بصورت عینی هر روز علیه ما کردها و سنی ها اعمال می شود. محمود - سقز

معادلات خارجی حكومت ايران و ابزارهاي مورد استفاده توسط انها نشان داده است كه نمي توان چندان به اين مسائل خوشبين بود (نمونه بارز ان موضوع اقاي سليمان پور) سهراب - یزد

ساختار حكومت در ايران به هيچ وجه در راستاي مردم سالاري تدوين نشده و در كشور ما تنها با نام دين و ولايت فقيه حقوق افراد را پايمال مي كنند. نام جمهوري نيز براي فيگور گرفتن است وگرنه تنها نهادي كه دراين كشور داراي قدرت است رهبر و شوراي نگهبان است. حسن - تهران

به نظر من فشار خارجی هیچ گونه تاثیری بر روند حقوق بشر درایران نخواهد داشت، بجز فشار برمردم و به خصوص بر قشرکم درآمد و محروم . رابین بشیر - مشهد

حقوق بشر يك ابزار سياسي براي بايمال كردن حقوق كشورهاي مستقل شده است. طبعا مردم فهيم ايران خط شما را خواهد خواند. شما ازعروسك دست نشانده شاه حمايت ميكنيد اما از جمهوري اسلامي كه در طول 25سال 25 انتخابات ازاد بركزار كرده است را غير دمكراتيك ميدانيد. علیمحمدی - نیویورک

بهتر است دولت کانادا و کشورهای اروپایی یادشان بیاید که در جنگ ایران و عراق با فروش مواد شیمیایی به عراق و با حمایت از رژیم صدام چه ها که بر سر مردم ما نیاوردند! کانادا و هیچ کشور اروپایی دلشان به حال حقوق بشر در ایران نمی سوزد. آنها فقط به دنبال اعمال فشار و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای حفظ منافع خود در خاورمیانه هستند. لذا ما داغ خوی استعماری و استثماری کشورهای غربی را بر دلشان خواهیم گذاشت! بهتر است کشورهای غربی به حمایت از اسرائیل غاصب و صدام جنایتکار بپردازند و مردم ایران نیازی به دخالت و فضولی دیگران ندارند!!! مهندس اکرمی نیا - تهران

حرفهاي دهان پركن مثل: حقوق بشر- جامعه جهاني - صلح - مبارزه با تروريست و... بسيار خوبست اما آيا تا به حال از اول تاريخ تا الان به كدام از اينها عمل شده ان هم بدون سوء نيت؟ همه اين مسايل بازيهاي سياسي سياستمداران است و ديگر هيچ ملت ايران خود بهتر از هر مردم ديگري ميتواند فكر كند و تصميم بگيرد احتياجي به دلسوزي جامعه جهاني ندارد. سپیده - تهران

حقوق بشر وسيله‌اي است كه غربيها براي محكوم كردن بيمورد كشورهاي ديگر استفاده ميكنند. مدعاي دروغ بودن حقوق بشر اسرائيل است كه بدون هيچ ممانعتي مردم بي پناه فلسطين را قتل عام ميكند. در اينجا مدعيان غربي حقوق بشر بطور مستقيم و غير مستقيم اسرائيل را تاييد كرده و به او ياري ميدهند. دهقاني - كرج

متاسفانه کشورهای غربی از دید منافع سیاسی و اقتصادی خود به حقوق بشر مینگرند نه بشردوستی و دلسوزی. مگر کسی میداند ایا حقوق افراد ضعیف که معروف نیستند و به جایی هم در خارج دسترسی ندارند چقدر رعایت میشود؟ دنیا تنها کسانی را میشناسد که قادرند وثیقه های چند صدملیونی بگذارند. از نظر ما ایرانیان زن مرد شیعه سنی کلیمی بهایی فارس کرد ترک پولدار فقیر با هم برابرند تنها معیار انسانیت و احترام به حقوق دیگران است. بدترین افراد کسانی هستند که جهت منافع شخصی یا گروهی به حربه هایی چون دین و شرافت و وطن از احساسات افراد با تبلیغات غیر منصفانه سواستفاده میکنند. میلیون ها نفر را به انتخابات و راهپیمایی میکشانند. هزاران نفر زیر اعتراف گیری دروغ کشته شدند. فقط زهرا کاظمی سر و صدا بپا کرد. علی - شیراز

کانادا - امریکا و انگلیس دنبال مطامع استعماری خود هستند و دلشان برای مردم دیگر کشورها نسوخته. حقوق بشر سلاح تهاجمی ابرقدرتها درقرن21 است. مایه تاسف است که حکومت گران ایران اینقدر کوته فکر وخودخواهند که حاضر به پذیرش حقوق اولیه شهروندان نیستند و بهانه بدست اجنبی میدهند که بنام حقوق بشر مطامع بلند مدت خودرا تامین کنند. کل این داستان برای مملکت ما یک تراژدی است و اینطورکه مشهود است کسانی ندانسته یا شاید هم بر حسب ماموریت درجهت منافع اجانب فعالیت میکنند. آزاد - ونکوور

مردم ايران با هزاران سال تمدن بهتر از ديگران مي دانند با مشكلاتشان از جمله حقوق بشر در ايران مقابله كنند و به ديگران كه فقط دنبال مسايل سياسي وانتقام جويي هستند نيازي ندارد. رسول - بندر عباس

اصل مطلب به چالش گرفته شدن اسلام و مباني آن است. نظام اسلامي ايران سعي در اجراي قوانين اسلامي دارد. در عمده كشورهاي اسلامي كه سعي به اجراي قوانين اسلام دارند اين مطالب هست. تعارف يا بازيهاي سياسي را بايد كنار گذاشت. مشكل ايران و عمده كشورهاي خاورميانه اسلام است. سیاوش آریا - تهران

نقض گسترده حقوق بشر در ایران واقعیتی انکار ناپذیر است و اعتراض به این مساله توسط هر کشور یا نهادی که صورت بگیرد کار مثبت و پسندیده ایست. امیدوارم که اینگونه فشارها بتواند به گسترش آزادی و رعایت حقوق بشر در ایران بینجامد. آرش - تهران

اگر اين قطعنامه به شوراي امنيت فرستاده شود و در آنجا به تصويب برسد آرزوي ديرينه مردم ايران براي آزادی به حقيقت نزديك خواهد شد. اميدوارم با بررسي هاي كارشناسانه ودقيق راهكاري انديشيده شود تا هر چه زودتر نقض حقوق مسلم و اوليه بشري در ايران خاتمه يابد. عرفانی - تالش

این فشارها بیشتر از اینکه به حکومت فشار بیاره به خود مردم بدبخت فشار میاره. فکر می کنید دیکتاتورهای محترم این مملکت ککشون هم می گزه با اینجور فشارها؟ تاوانش را باید مردم بیچاره پس بدن. ثمین - تهران

کشورهايی همچون آمريکا و دوستانش که خود در داخل و خارج کشور خود با مشکل نقض مکرر حقوق بشر و حقوق حيوان مواجه هستند حق اظهار نظر و اعمال فشار به کشور ديگری را ندارند حتی اگر آن کشور ناقض حقوق بشر باشد. به نظر من به جای اينکه دولتهايی همچون کانادا و آمريکا بدنبال نقض حقوق بشر در ايران بگردند خود را به حماقت و کوری نزده و نقض روزمره حقوق بشر در فلسطين را مشاهده کنند. امین احمدی - نجف آباد

باور کنید که از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی علیه کشور ما ایران که خود بارها و بارها قربانی ترور وخشونت شده است استفاده می شود. بدانید که ایران شاید یکی از نادر کشورهای اسلامی است که حقوق بشر بویزه حقوق زنان در آن رعایت می شود. ضمنا خوب است بدانید که جهان غرب از حربه حقوق بشر به نفع جناح چب درداخل ایران علیه جناح راست استفاده می کند به همین دلیل کلمه حقوق بشر در ایران به عنوان مضحکه ومسخره از سوی مردم نگاه می شود.

بلداق - سلماس

با سپاس فراوان از دوستان زیر که میل آنها را دریافت کرده ایم:

حميد از تهران

مهرداد از تهران

احسان از دورهام (انگلستان)

ارسلان محبوب از تهران

مهدی از اکتن

مهدی از اصفهان

هديه از تهران

رضا از تورنتو

خشايار از تهران

شهين از تهران

سعيد از تورنتو

علی مشرکی از انگلستان

عليرضا از مشهد

کوين از سوندبورگ

رضا غلامپور از سويس

جميله از يزد

شهريار از مشهد

علی از ملبورن

ابراهيم سيادت از تهران

رضا از تهران

ابراهيم از تهران

داوود از تورنتو

عليرضا بهاری فر از تبريز

سروين از بن (آلمان)

مريم از آلمان

حسن از لوس انچلس

بنيامين از بوستن

رضا علوی از لندن

منوچهر از لندن

شهريار از پاريس

رامين از تورنتو

ايرج عبداللهی از ونکوور

سارا از انگلستان

رسول از شيراز

مهرداد از رشت

ناصر از کانادا

عباس از کانادا

محمود از اوتاوا

کاميار گياهچی از يوته بوری

آرش از اصفهان

تورج يزدانی از مريلند

شايان از دالاس

مجتبی از ادينتون

وحيده از خرم

حسين از تورنتو

فرشيد صابری از ايران

حسين از ايران

بنيامين از تورنتو

بابک از اصفهان

حسين از سبزوار

علی از مونترآل

دانا از تهران

علی از کاليفرنيا

پدی از آمريکا

حميد از سنگاپور

شيرين از تورنتو

امير حسينی از لندن

امير از تهران

ساسان از اردبيل

مهرداد از تهران

راما رحيمی از لندن

بابک از تبريز

مجيد از تهران

نويد از تهران

کامران از سوئد

فريد فرداد از آخن

رکسانا از تهران

داوود حسنی از تهران

سيامک از تهران

آريو سوادکوهی از تهران

مجتبی از شيراز

مصطفی از تهران

شهريار از شيراز

زهتاب از تهران

امير از تهران

صمد از تبريز

حق دوست از لندن

رها از تهران

کيوان از تهران

حميد بلوچ از استکهلم

عليرضا ميرزايی از توکيو

نيما از خلخال

دکتر جوادی از استکهلم

مريم از استکهلم

هوشنگ از تهران

احمد از زاهدان

محمدی از تهران

رضايی از اصفهان

محمد علی صفا از تهران

مهدی از اراک

احسان از ساوه

حسين از هلند

حسين دادار از تهران

فريبا از تهران

حسن احسان از اصفهان

افشين از لندن

ليلا از لوتزرن (سويس)

فرزاد از تهران

فواد از تهران

حامد از مونرال

نيما از تهران

محمد از شيراز

فرزاد از تورنتو

سيامک زند از تهران

فرزان دلجو از تهران

رضا از دانمارک

بابک از تهران

بيژن از سوئد

داوود از تهران

حسن از دبی

امين از تهران

محسن قاسمی از کوالالامپور

نسرين از تهران

محمد از ويس کانسن

لقمان از تهران

حميد از ونکوور

شهريار از تهران

حميدضا از رم

بهناز از رشت

جاودانی از لندن

آرش از تهران

فاطمه از زنجان

ايران از تورنتو

اميد از کانادا

محمد امينی از اصفهان

حميد از تهران

اکبر از تهران

نوری از اصفهان

ابراهيم از تهران

رشيد از تهران

دکتر رويا از برلين

مهدی از شاهرود

حسينی از تهران

زهرا از تهران

مهدی از نيشابور

کاترين از کانادا

مهدی ابراهيمی از تهران

حامد از کيش

رضا از خرم آباد

محمد از تورنتو

عباس از خلخال

منجزی از اصفهان

شيرازی از تهران

حامد کاويان پور

مهران از تهران

کوروش از کرج

جمشيد حسينی از ايران

رضا دريادل از گيلان

سياوش از تهران

امير از کرمان

عباس از توکيو

فرزاد از ايران

مدير از تهران

بهزاد از تهران

ابودا از تهران

ايران از رشت

اريک از تهران

محمدرضا از تهران

رحيم مرجانی از ايران

مهسا کاظمی از تهران

مجيد از تهران

پيمان از مشهد

فرهاد از شيراز

فرهاد از تهران

امير مشرف از مشهد

کامران از سوئد

کيوان از بلژيک

داوود آقايی از اوکراين

مريم از تهران

حميد از تهران

ملازاده از ايران

آرش اوستا از اهواز

علی از اصفهان

شاهين از تهران

عزيز از تهران

امير پورحکيم از تهران

ملکی از يزد

سياوش از اهواز

احمد علی رحيمی از تهران

ميزا امينی از تهران

فاضل از تبريز

کوروش از تهران

حميد حامدی از تهران

علی محمد مقدر از سويس

حامد از تهران

رضا از تهران

سينا از مشهد

محمد از تهران

مير انارکی از تهران

جليل بهار از لندن

طيبه از تهران

مجيد از لندن

مهدی از استکهلم

همايون از پراگ

فرحناز از نيويورک

حسين از اصفهان

فريد از سمنان

حسين از تهران

محمود از تهران

حسن از تهران

هادی از تهران

براری و دوستانش از اردبيل

اميد از تهران

داريوش از تهران

احمد راشد از هرات

مهرداد از تهران

کيان از تهران

محمدرضا از تهران

ناصر قائدی از اهواز

رسول از برمينگام

امير از تهران

رنجبر از تهران

فرح از مشهد

رضا از مشهد

عليرضا از تهران

پرويز از تهران

محمد از کرمانشاه

اميد علوی از ايران

پژمان از تهران

شهردار از تورنتو

امير ايرانی از مشهد

فرد از تهران

حسين ابوطالبی از تهران

جلال از تهران

مرتضی از تهران

پولاد از هلند

علی از تهران

آرين از تهران

امير از تهران

فرنوش از تهران

مجتبی از مشهد

دهقانی از کرج

منصور ملکی از تهران

حسن ار کردستان

مژده از تهران

مجتبی از تهران

سخايی از تهران

کامران از تهران

هادی از تهران

حامد از تهران

مينو از فرانکفورت

سعيد از لندن

عباس از استکهلم

عارف از واشنگتن

پيمان از تورنتو

محمدرضا کژانی از تهران

ناصر فتحی از ايران

محمد فاضل از تهران

امير از لندن

حسن از تهران

سيد عليرضا از تهران

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران