بوریس جانسون "مطلقا" دروغ نگفته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بوریس جانسون گفت مطلقا درباره تعلیق پارلمان به ملکه الیزابت دوم دروغ نگفته است.