محمد جواد ظریف خطاب به کشورهای اروپایی گفت که اجازه زورگویی به آمریکا ندهند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمد جواد ظریف خطاب به کشورهای اروپایی گفت که اجازه زورگویی به آمریکا ندهند

محمد جواد ظریف خطاب به کشورهای اروپایی گفت که اجازه زورگویی به آمریکا ندهند