جدول برنامه‌های رادیویی

برنامه ها
چشم انداز بامدادی:هر روز از ساعت ٧ تا ٩ صبح به وقت تهران. گزارش، گفتگو و تحلیل و تفسیر تازه ترین رویدادهای ایران، جهان و منطقه را در برنامه چشم انداز بامدادی بشنوید. مرور روزنامه های صبح چاپ تهران، و گزارش های ورزشی و فرهنگی از جمله بخش های دیگر برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی است. این برنامه علاوه بر موج های رادیویی، به‌صورت تصویری از فرکانس های تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی، یوتیوب و فیسبوک نیز پخش می‌شود.------------------------------------------------------------------------------------------------------ جام جهان‌نما:هر روز از ساعت ١٩:٣٠ تا ٢٠:٣٠ به وقت تهران. "جام جهان نما" برنامه‌ای یک ساعته است که فرصتی برای شما فراهم می آورد تا صدای چند برنامه تلویزیونی ما، از جمله برنامه "نوبت شما"، "صفحه دو" و " به عبارت دیگر"، و در نیم ساعت دوم، برنامه خبری تلویزیون فارسی بی بی سی را بشنوید.
فرکانس برنامه های رادیو
MW ۱۴۱۳ ۰٨:٣٠ - ۰۷:۰۰
SW (٤١) ٧٤٨٥ ۰٨:٠٠ - ۰۷:۰۰
SW (٤٩) ٦٠٩٥ ۰٨:٠٠ - ۰۷:۰۰
SW (٤٩) ٦٠١٠ ۰٨:٠٠ - ۰۷:۰۰
SW (۲۲) ١٣٧١٠ ۰٩:٠٠ - ۰۸:۰۰
SW (۲٥) ۱١٩٠٥ ٠٩:٠٠ - ۰۸:۰۰
SW (٣١) ٩٤٤٠ ٠٩:٠٠ - ۰۸:۰۰
SW (٤٩) ٥٨٧٥ ٢٠:٣٠ - ١٩:٣٠
SW (٤١) ٦١٩٥ ٢٠:٣٠ - ١٩:٣٠