پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزیده‌ای از کلیدواژه‌هایی که کاربران درباره آخرین مناظره

بعضی از موضوعاتی که در مناظره سوم مطرح شد در شبکه های اجتماعی گل کرد. گزیده ای ببینید از کلیدواژه هایی که کاربران درباره آخرین مناظره در توییتر خلق کردند.

موضوعات مرتبط