#شما؛ حمله لندن و تاثیرش بر آرامش وامنیت

#شما؛ حمله لندن و تاثیرش بر آرامش وامنیت

حمله با خودرو به عابران پیاده در کشورهای مختلف صورت گرفته. در پی آخرین حمله که ۳ ژوئن / ۱۳ خرداد در لندن رخ داد، پلیس بریتانیا از مردم خواسته ضمن حفظ آرامش در صورت بروز با حملات مشابه فرار کنند، پناه بگیرند و به پلیس اطلاع دهند. افزایش این حملات بر زندگی روزمره شما چه تاثیری می‌گذارد>?