#شما؛ نظرات شما درباره واکنش‌های خارجی به وقایع اخیر ایران

#شما؛ نظرات شما درباره واکنش‌های خارجی به وقایع اخیر ایران

برخی از کشورها و سران آنها به وقایع اخیر در ایران واکنش‌هایی نشان دادند. برخی اعلام حمایت کردند و برخی آن را یک مسئله داخلی دانستند. در این ویدیو نظرات برخی از مخاطبان ما را درباره این واکنش‌ها بشنوید.