#شما؛ نظرات برخی از مخاطبان درباره ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی

#شما؛ نظرات برخی از مخاطبان درباره ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ایران گفته است تدریس زبان انگلیسی در مقطع ابتدایی، در مدارس دولتی و غیردولتی ممنوع است. او گفته این ممنوعیت برای کمک به تقویت بنیان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی دانش‌آموزان است.

در این ویدئو نظرات برخی از مخاطبان را در این مورد بشنوید.