#شما؛ تقاضای افغانستان از شورای امنیت برای فشار به پاکستان

#شما؛ تقاضای افغانستان از شورای امنیت برای فشار به پاکستان

دولت افغانستان اعلام کرده است که شواهدی را در مورد آموزش و حمایت مالی گروه‌های "تروریستی" در خارج این کشور به هیات شورای امنیت در کابل ارائه کرده است.