#شما؛ محصولات تراریخته چیست؟

#شما؛ محصولات تراریخته چیست؟

مصرف محصولات غذایی «تراریخته» (GM) یا به عبارتی محصولاتی که از لحاظ ژنتیکی دستکاری شده‌اند طی سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان متداول شده است.