#شما؛ در ایران اولویت زنان برای رسیدن به حقوق برابر چیست؟

#شما؛ در ایران اولویت زنان برای رسیدن به حقوق برابر چیست؟

صد سال پیش در چنین روزی تلاش‌های زنان بریتانیا برای گرفتن حق رای به نتیجه رسید و برخی از زنان جامعه توانستند حق رای بدست آورند.

به نظر شما در ایران زنان با چه موانعی برای رسیدن به حقوق برابر مواجه هستند؟ اولویت زنان ایران برای رسیدن به حقوق برابر چیست؟