#شما؛ آزار خیابانی زنان

#شما؛ آزار خیابانی زنان

آزار زنان در خیابان و وسایل حمل و نقل عمومی معضلی است که در نقاط مختلف جهان به شکل‌های مختلف اتفاق می‌افتد. شما چقدر با مصادیق آزار خیابانی زنان آشنا هستید؟ اگر این اتفاق برای شما بیافتد سکوت می‌کنید یا واکنش نشان می‌دهید؟