#شما؛ تجربیات شما از عوامل مؤثر بر آموزش زبان خارجی

#شما؛ تجربیات شما از عوامل مؤثر بر آموزش زبان خارجی

پژوهش‌های محدودی که در ایران صورت گرفته، نشان می‌دهد در دو موقع از سال، مردم بیشتر به فکر آموزش زبان می‌افتند و درباره آن تصمیم می گیرند: نوروز و اوایل سال جدید و همچنین شهریورماه و اوایل سال تحصیلی