#شما؛ تاکتیک‌های پیشنهادی شما برای بازی مقابل اسپانیا

#شما؛ تاکتیک‌های پیشنهادی شما برای بازی مقابل اسپانیا

از شما خواسته بودیم در یک ویدیو تاکتیک پیشنهادی خود را برای رسیدن به گل مقابل اسپانیا با رسم شکل توضیح دهید. بعضی از پیشنهادها را در این ویدیو ببینید.