#شما؛ مهاجران

#شما؛ مهاجران

قوانین اتحادیه اروپا برای نحوه برخورد با پناهجویان طی چند سال اخیر باعث اختلاف بین اعضای این اتحادیه شده است. برخی آن را ناکارآمد می‌دانند و معتقدند باید بازنگری شود.