#شما؛ تاثیر تغییر یا ترمیم کابینه

#شما؛ تاثیر تغییر یا ترمیم کابینه

رئیس کل بانک مرکزی ایران تغییر کرده و رئیس سازمان برنامه و بودجه استعفا داده. اما آیا تغییرات در کابینه می‌تواند باعث بهبود اوضاع اقتصادی شود؟ نظرات کاربران بی‌بی‌سی را بشنوید.