#شما؛ اضافه وزن و چاقی چه فرقی دارند؟

#شما؛ اضافه وزن و چاقی چه فرقی دارند؟

ممکن است اضافه وزن، بیماری محسوب نشود. ولی اگر به آن ‌بی‌توجه باشید احتمال ابتلا به برخی بیماری‌ها را افزایش داده‌اید.