شما؛ اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه#
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

دو هفته از شروع اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه می گذرد. گزارش شده دو نفر از نمایندگان شورای کارگری آنها بازداشت شده‌اند. نماینده شوش در مجلس هم گفته وزیر اقتصاد دستور داده حقوق معوق این کارگران پرداخت شود.