#شما؛ ماجراهایی که در سال ۲۰۱۸ روی داد و احتمالا از آن بی‌خبرید.

ماجراهایی که در سال ۲۰۱۸ روی داد و احتمالا از آن بی‌خبرید را می‌توانید در این ویدیو کوتاه ببینید: