ملخ صحرایی، نابودگر یا خوراکی؟

ملخ صحرایی، نابودگر یا خوراکی؟

سازمان خوار و بار جهانی(فائو) اعلام کرده که حمله ملخ‌ها به ایران آن می‌تواند آسیب جدی به باغ‌ها و مزارع وارد کند. رئیس سازمان حفظ نباتات ایران هم گفته است: "ملخ‌های صحرایی که به ۶ استان جنوبی کشور حمله کرده اگر کنترل نشوند امنیت غذایی کشور را به خطر می‌ا ندازد."

ملخ صحرایی چیست و چقدر به انسان زیان وارد می‌کند؟