صد زن؛ زنان تاثیرگذار چگونه می‌توانند الگویی برای زنان جوان جامعه باشند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد زن؛ زنان تاثیرگذار چگونه می‌توانند الگویی برای زنان جوان جامعه باشند؟

روشنک روزبهانی تصویرساز در لندن بر روی پروژه‌ای کار کرده که در آن از زنان تاثیرگذار ایرانی تصویرسازی کرده و در این مورد توضیح می‌دهد.