توضیحات مقام‌های ایران درباره سقوط هواپیمای اوکراین؛ نظرات شما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توضیحات مقام‌های ایران درباره سقوط هواپیمای اوکراین؛ نظرات شما

یک هفته از سقوط هواپیمای اوکراین در تهران گذشته و مقام‌های ایرانی توضیحاتی درباره علت این حادثه ارائه داده‌اند. از شما پرسیدیم نظرتان درباره توضیحات مقام‌های ایرانی چیست و چقدر حادثه و علت آن را برای شما شفاف کرده است. نظرات تعدادی از مخاطبان ما را بشنوید.