روز آخر تبلیغات و هواداران روحانی در تهران

این عکس ها را مخاطبان بی بی سی فارسی از تجمع هوادارن حسن روحانی در آخرین روز تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری از مناطق مختلف تهران ارسال کرده اند.