اظهارنظر: آیا با ازدواج فرزند خوانده و سرپرستش موافقید؟